Sunday, November 14, 2010

Kỹ năng quản lý tiền của T.harv Eker :


Kỹ năng quản lý tiền của T.harv Eker : Chia thu nhập hàng tháng của bạn thành 6 phần :

Tài khoản tự do tài chính :10%
Tài khoản tiết kiệm tiêu dùng cho tương lai : 10%
Tài khoảngiáo dục : 5%
Tài khoảnchi tiêu cần thiết : 55%
Tài khoản hưởng thụ : 10%
Tài khoản từ thiện : 10%

Và hãy tập tính kỷ luật tuân theo nguyên tắc này,bạn sẽ hình thành thói quen quản lý tiền bạc bậc thầy.