Friday, May 08, 2009

Ryohei Ueda
Lãng khách

Hồi 224 : Cây tùng dưới chùa Ichijoji

Photobucket